Хандив тусламжийн мэдээлэл

COVID19-HANDIV.jpg

КОВИД-19 ЦАР ТАХАЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГОЛОМТЫГ ТАСЛАН ЗОГСООХ ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ МАТЕРИАЛЫН ЗАРДАЛ

ААН, БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДЭЭС ҮЗҮҮЛСЭН МӨНГӨН ХАНДИВ ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГООС ЗАРЦУУЛАХ ХУВААРЬ

ААН, БАЙГУУЛЛАГА ИРГЭДЭЭС ХАНДИВААР ИРҮҮЛСЭН БАРАА МАТЕРИАЛЫГ ОЛГОХ ХУВААРЬ

ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх голомтыг таслан зогсоох шуурхай арга хэмжээ авахад шаардагдах материалын зардал

scroll to top