Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль штабын дадлага сургуулиар үргэлжилж байна.

Сумын онцгой комисс, ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүнд танхимын сургалт зохион байгуулж, удирдах бүрэлдэхүүний мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гамшгийн үеийн цагийн байдал дээр ажиллуулж мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллаж байна.

scroll to top